SIM karta pro platební terminál

ZÁKLADNÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zajištění telekomunikačních služeb pro platební terminály (dále jen „ZVOP“)

1. BELLPRO, s.r.o., IČ 26201119, sídlo Praha 4, Antala Staška 276/4, PSČ 140 00 (dále jen „BELLPRO“) je společnost, jejíž aktivity se týkají především infrastruktury pro akceptace platebních karet (zejména platební terminály). Pro zvýšení kvality a zajištění komplexnosti poskytovaných služeb v této oblasti zajišťuje mimo jiné i zprostředkování resp. přeprodej telekomunikačních služeb pro potřeby zajištění komunikace platebních terminálů s autorizační centrálou banky. Konečným poskytovatelem telekomunikačních služeb je společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, sídlo Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, příp. její subdodavatelé (dále jen „T-Mobile“ nebo „Operátor“) nebo společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, sídlo Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, příp. její subdodavatelé (dále jen „Vodafone“ nebo „Operátor“). Tyto služby jsou poskytovány na základě smlouvy s Operátorem

2. Obchodník bere na vědomí skutečnost, že nabízené a zajišťované telekomunikační služby pro platební terminály spočívají v datových přenosech prostřednictvím GSM/GPRS a tyto nejsou garantovanými službami a že kvalita těchto služeb může kolísat či tyto služby mohou být z řady důvodů omezeny. Telekomunikační služby jsou poskytovány v souladu s obchodními podmínkami konečného poskytovatele telekomunikačních služeb (Operátora) pro daný typ služby.

3. BELLPRO na základě objednávky telekomunikačních služeb (viz. předchozí strana) zajistí pro obchodníka odpovídající SIM kartu vhodnou pro komunikaci platebního terminálu (s aktivovanými datovými přenosy a příp. přednastavenou privátní sítí). Dle potřeb obchodníka může SIM karta komunikovat do sítě jednoho poskytovatele telekomunikačních služeb (operátora) – Prima SIM karta, nebo do sítí různých poskytovatelů telekomunikačních služeb (operátorů) – Multi SIM karta.

4. BELLPRO na základě objednávky prokazatelně předá obchodníkovi SIM kartu, která je předpokladem pro poskytování telekomunikačních služeb; v nejčastějších případech bude SIM karta předána přímo při instalaci platebního terminálu (vložena do terminálu).

5. SIM karta objednaná obchodníkem dle těchto ZVOP bude a může být v souladu s nimi využívána jen a pouze pro potřebu komunikace platebního terminálu, tomu odpovídá nastavený limit datových přenosů, FUP a sjednaná cena za poskytování telekomunikačních služeb.

6. V případě překročení sjednaného datového limitu např. z důvodu jiného neoprávněného využití SIM karty mimo platební terminál je obchodník povinen uhradit a BELLPRO oprávněna požadovat k úhradě po obchodníkovi vzniklé vícenáklady vyfakturované Operátorem a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. BELLPRO je oprávněna započíst a využít k úhradě a obchodník souhlasí s případným započtením a úhradou pohledávky vzniklé v souvislosti s překročením sjednaného datového limitu a příp. i z uplatnění smluvní pokuty z případného předplacení poskytování telekomunikačních služeb ze strany obchodníka současně s úpravou doby poskytování služeb, tj. s odpovídajícím zkrácením délky předplacené doby odpovídající zůstatku předplatného na tyto služby po úhradě příp. pohledávky. V případě vzniku takovéto pohledávky je BELLPRO příp. oprávněna pozastavit do úplné úhrady pohledávek za obchodníkem poskytování telekomunikačních služeb. V případě malé pravděpodobnosti úhrady pohledávky je BELLPRO oprávněna poskytování telekomunikačních služeb obchodníkovi zcela ukončit.

7. BELLPRO má právo a může při porušení nebo podezření z porušení těchto ZVOP, zejména bodu 5, komunikaci (poskytování telekomunikačních služeb) prostřednictvím předané SIM karty pozastavit nebo zcela ukončit.

8. V případě výpadku telekomunikačních služeb volá obchodník servisní linku BELLPRO, číslo +420 277 000 278.

9. Telekomunikační služby jsou v době jejich objednání poskytovány za ceny uvedené v objednávce. BELLPRO si vyhrazuje možnost ceny upravit a to vždy od počátku nového fakturačního resp. předplatného období (období poskytování telekomunikačních služeb vybrané k fakturaci obchodníkem). Platné ceny a jejich případné aktualizace budou zveřejněny na internetu na adrese https://www.bellpro.cz/sim a obchodník bude o změně předem informován.
10. Veškeré poskytované telekomunikační služby jsou fakturovány na vybrané fakturační období vždy dopředu. Pokud zvolené fakturační období přesáhne ultimo kalendářního roku, první faktura bude vystavena poměrně na období do konce roku a další již na zvolené období. Doklad se vystavuje cca 1 (jeden) měsíc před novým fakturačním obdobím se splatností 14-dnů. V případě neobdržení platby za telekomunikační služby na následné období BELLPRO v termínu splatnosti nebudou tyto poskytnuty a dojde k pozastavení nebo ukončení poskytování telekomunikačních služeb obchodníkovi.

11. V případě, kdy dojde dle bodu 6., 7. příp. 10. těchto ZVOP k pozastavení nebo ukončení poskytování telekomunikačních služeb a obchodník následně bude mít zájem na znovuzprovoznění SIM karty (obnovení poskytování telekomunikačních služeb), to projeví např. tím, že vyrovná všechny své pohledávky související se SIM kartou (dle objednávky a těchto ZVOP) má BELLPRO právo požadovat a příp. započíst a obchodník se zavazuje uhradit resp. souhlasí se započtením smluvní pokuty za aktivaci SIM karty ve výši násobku počtu dnů, ve kterých nebyla SIM karta z důvodu neuhrazení faktury za poskytování telekomunikačních služeb aktivní (od pozastavení nebo ukončení poskytování telekomunikačních služeb) a denní alikvóty přepočtené ceny za obchodníkem zvolené období fakturace. Současně má BELLPRO právo na uplatnění administrativního poplatku ve výši 100,- Kč.

12. V případě předání SIM karty zároveň s instalací platebního terminálu bude obchodníkovi dofakturována poměrná část měsíce, ve kterém budou telekomunikační služby poskytovány zároveň s fakturací za služby pro následné fakturační (předplatné) období.

13. V případě nutnosti vydání nové SIM karty, jako podmínky pro znovuzprovoznění služeb, což je nutné při dlouhodobějším nevyužívání a/nebo neplacení za objednané služby (důsledkem může být zablokování SIM karty), je obchodník povinen uhradit náklady na vydání nové SIM karty Operátorem a poštovné za její doručení, současně se zavazuje vrátit SIM kartu původní na své náklady BELLPRO.

14. Veškeré uvedené ceny v této objednávce a na webu www.bellpro.cz/sim jsou uvedeny bez DPH.

15. Po vzájemné oboustranné dohodě mezi obchodníkem a BELLPRO může v průběhu využívání telekomunikačních služeb prostřednictvím SIM karty dle těchto ZVOP dojít k výměně SIM karty jednoho Operátora za SIM kartu jiného Operátora (např. z důvodu lepšího pokrytí signálem v lokalitě užívání platebního terminálu), příp. za SIM kartu komunikující do sítí různých operátorů. Výměna SIM karty v rámci jednoho stejného typu nemá dopad do sjednané ceny za telekomunikační služby.

16. Ukončení poskytování telekomunikačních služeb dle těchto ZVOP probíhá po vzájemné dohodě, a to obecně ke konci předplaceného fakturačního období. V případě ukončení využívání služeb ze strany obchodníka před koncem fakturačního období nemá obchodník právo na úhradu již vyfakturovaných služeb. Částka nespotřebovaná na úhradu telekomunikačních služeb bude sloužit k pokrytí administrativních vícenákladů.

17. Po ukončení poskytování telekomunikačních služeb je obchodník povinen SIM kartu vrátit BELLPRO.


18. Obchodník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů či finančních anebo nefinančních plnění vzniklých ať již přímo anebo nepřímo jako důsledek případného výpadk(u/ů) anebo pozastavení či ukončení provozu poskytovaných telekomunikačních služeb (např. škody z nerealizovaných bezhotovostních plateb prostřednictvím nekomunikujícího platebního terminálu apod.).

19. Obchodník bere na vědomí, že BELLPRO poskytuje pouze službu okamžitého administrativně nenáročného zajištění a zprostředkování telekomunikačních služeb (disponuje předpřipravenými SIM kartami) poskytovaných konečným poskytovatelem (Operátorem) a službu přefakturace za poskytování telekomunikačních služeb. Za uvedené služby mu náleží odměna, která má formu provize z částky fakturované za telekomunikační služby – je součástí konečné ceny uvedené na objednávce resp. v ceníku na internetu.

20. Obchodník výslovně souhlasí, aby BELLPRO zpracovávalo identifikační údaje obchodníka uvedené v objednávce telekomunikačních služeb a tyto údaje poskytlo příslušnému Operátorovi. BELLPRO příp. osobní údaje bude zpracovávat pouze po dobu nezbytnou k zajištění objednaných služeb a pouze k uvedenému účelu.