Ochrana osobních údajů​

Ochranu osobních údajů považujeme za základní povinnost.

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (zohledňujeme legislativu EU, zejména Nařízení GDPR a legislativu ČR).

Dále uvádíme základní informace a zásady, které se problematiky týkají.

BELLPRO neposkytuje služby fyzickým osobám v postavení spotřebitelů, osobní údaje fyzických osob, se kterými BELLPRO pracuje, vyplývají z rolí fyzických osob jako reprezentantů podnikatelských subjektů, se kterými BELLPRO má podnikatelské vztahy anebo pro které BELLPRO poskytuje služby v zastoupení třetí strany. Nejedná se o citlivé osobní údaje. BELLPRO nevyužívá osobní údaje k marketingovým účelům, údaje neprofiluje a v žádném případě je bez oprávněného důvodu nepředává třetím stranám, údaje nepřeprodává, z uvedeného důvodu nepotřebuje souhlas ke zpracování údajů – údaje jsou zpracovávány ve vazbě na poskytování produktů a služeb (předání dat je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít).

Jaké jsou role BELLPRO při zpracovávání osobních údajů?

BELLPRO je v postavení správce osobních údajů

 • v oblasti zajišťování telekomunikačních služeb (SIM karta) zejména pro komunikaci platebních terminálů
 • prodeje termokotoučků do tiskáren zejména pro platební terminály
 • prodeje nabízených produktů (zejména vybraného HW a SW)
 • zajišťování dalších služeb (zejména konzultací v oblasti akceptací platebních karet, PCI DSS, servis HW a SW pro vlastní klienty atd.)

BELLPRO je v postavení zpracovatele osobních údajů

 • zejména v oblasti poskytování servisních a technických služeb pro partnerské subjekty resp. jejich klienty

Mezi nejvýznamnější partnery, pro které dochází ke zpracování osobních údajů patří:

Ingenico CZ, s.r.o., IČ: 28869591

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

FIO banka, a.s., IČ 61858374

Bankovní informační technologie, s.r.o., IČ: 63987686

GLOBIT CZ, s.r.o., IČ: 27096009

Chytrý terminál, s.r.o., IČ: 05437105

Jaké osobní údaje BELLPRO shromažďuje a zpracovává?

 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k identifikaci osoby zastupující podnikatelský subjekt klienta, zejména jméno, příjmení, titul, dále podpis (ve vybraných případech i druh a číslo dokladu totožnosti)
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem – podnikatelským subjektem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • údaje o funkci resp. postavení fyzické osoby u právnické osoby, kterou reprezentuje nebo zastupuje včetně identifikačních údajů zastupovaného subjektu (např. obchodní jméno, IČ, DIČ, bankovní spojení spisová značka registrace k podnikání, adresa provozovny, IP adresy)
 • údaje o využívání produktů a služeb a související údaje – údaje o sjednání a využívání produktů a služeb BELLPRO či partnerů, pro jejichž klienty BELLPRO poskytuje servisní podporu (např. údaje o sjednané úrovni poskytovaných služeb – SLA, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace s klientem), příp. identifikační (výrobní) číslo dodaného nebo servisovaného zařízení a identifikační číslo místa, kde jsou nebo mají být služby poskytovány, číslo dodané SIM karty apod.

V případě, kdy je BELLPRO poskytovatelem vlastních produktů a služeb a je správcem osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů ze strany klientů zcela dobrovolné, nicméně je nezbytné pro poskytnutí produktů a služeb ze strany BELLPRO.

V případě, kdy je BELLPRO zpracovatelem osobních údajů, byly tyto poskytnuty nebo zpřístupněny třetí stranou na základě prokázání, že nebudou poskytnuty bez vůle této třetí strany dalším zpracovatelům a jejich zpracovávání je plně v souladu s platnými požadavky.

Z jakých zdroj BELLPRO osobní údaje získává?

 • přímo od podnikatelského subjektu při jednání o uzavření obchodu anebo poskytnutí služby a případně při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);
 • od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis
 • případně od dalších subjektů, pokud byl o tomto poskytnutí klient informován nebo k němu dal svůj souhlas

K jakým účelům BELLPRO osobní údaje bez souhlasu klienta využívá a zpracovává?

 • pro účely související s vlastní podnikatelskou činností, zejména pro možnost dodání objednaného zboží či poskytnutí nebo zprostředkování služeb
 • pro účely související s podporou svých partnerů (zejm. zajištění servisní podpory ve sjednaném rozsahu pro definované koncové klienty)
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.

Jakým způsobem BELLPRO zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány tak, aby byl omezen přístup k nim jen osobám, které k údajům potřebují přístup pro zajištění provozních procesů. S ohledem na uvedené jsou nastaveny provozní procesy, zajištěna odpovídající technologie a definovány bezpečnostní procesní a kontrolní mechanismy. Opatření jsou pravidelně prověřována a přehodnocována s cílem, aby bezpečnostní mechanismy zajišťovaly maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu BELLPRO osobní údaje poskytuje:

 • v oblasti zajišťování telekomunikačních služeb (SIM karta) ve výjimečných případech (např. prověření reklamací) vybrané údaje (číslo SIM karty, lokalita provozování) telekomunikačním operátorům
 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.);
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv BELLPRO, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále “zpracovatel”), které pro BELLPRO provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů); za zpracovatele vybírá BELLPRO po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům ke s klientem sjednanému účelu.

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

Zpracování osobních údajů v BELLPRO nevyžaduje souhlas klienta. Pokud by se vyskytl případ(y), kdy by byl souhlas nezbytný, byl by u klienta vyžádán. V tom případě by bylo jen a pouze na svobodném rozhodnutí klienta, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém BELLPRO poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodů s BELLPRO. Pokud se klient s BELLPRO nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit / upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je BELLPRO vázána a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost BELLPRO?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi BELLPRO zpracovává, si klient může vyžádat osobně v pracovních dnech a hodinách (po – pá v rozmezí 8:00-18:00) v provozovně BELLPRO (Kloknerova 9, Praha 4). Informaci v zákonem stanoveném rozsahu zpracuje BELLPRO bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má BELLPRO právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany BELLPRO nebo dalších subjektů provádějících pro BELLPRO zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených platnou legislativou, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje. Se svými podněty se může klient obrátit na statutární orgán společnosti nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost se obrátit na BELLPRO s tím, že mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích, uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou provozovny BELLPRO v pracovních dnech a hodinách (po – pá v rozmezí 8:00-18:00), adresa: Kloknerova 9, Praha 4 (areál Federal Cars, Peugeot).
 • e-mailovou zprávou na: info@bellpro.cz či zavoláním na hot linku 277 000 277 (non-stop)

Jak BELLPRO informuje o zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách BELLPRO www.bellpro.cz;
 • vybrané informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně obdrží klient při uzavírání obchodů či poskytnutí služby; v případě, že je nutný souhlas, je klient také požádán, aby se vyjádřil k BELLPRO navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů;